REGULAMIN SKLEPU

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.sklep.alejakwiatowa.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest Agnieszka Giergielewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleja Kwiatowa Agnieszka Giergielewicz z siedzibą w Bojanie, 84-207 Koleczkowo, ul. Czarna Góra 20, o numerze NIP 958-130-14-22, Regon 221205403, adres poczty elektronicznej: sklep@alejakwiatowa.pl, tel. 666-012-241 dalej zwanym "Sprzedającym". Organem, który zarejestrował działalność jest Urząd Gminy Szemud, ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez Wójta Gminy Szemud. Sposobami do porozumiewania się z Klientem jest kontakt telefoniczny za pośrednictwem numeru podanego w Regulaminie i na stronie sklepu, formularz kontaktowy lub adres poczty elektronicznej.

 

NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA

 

1. Określenie zakresu działalności

2. Usługi elektroniczne oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

4. Sposoby i terminy płatności

5. Koszty i sposoby oraz terminy dostawy i odbiorów

6. Postępowanie reklamacyjne (dotyczy umów sprzedażowych zawartych do 24 grudnia 2014 roku)

7. Postępowanie reklamacyjne (dotyczy umów sprzedażowych zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

8. Prawo odstąpienia od umowy (umowy sprzedażowe zawarte do 24 grudnia 2014 roku)

9. Prawo odstąpienia od umowy (umowy sprzedażowe zawarte od 25 grudnia 2014 roku)

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12. Przedsiębiorcy

13. Postanowienia końcowe

 

DEFINICJE:

SPRZEDWCA/USŁUGODAWCA - należy przez to rozumieć właściciela sklepu Agnieszka Giergielewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleja Kwiatowa Agnieszka Giergielewicz  84-207 Koleczkowo, Bojano ul. Czarna Góra 20 NIP 958-130-14-22, Regon 221205403 wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Szemud.

KLIENT/USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych także w wypadkach przewidzianych przez powszechne prawo osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa uznaje zdolność prawną, która zamierza dokonać Umowy Sprzedaży w Sklepie albo zamierza skorzystać z Usługi Elektronicznej.

KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONTO - usługa elektroniczna - oznaczona indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Usługobiorce w systemie informacyjnym Usługodawcy , w którym podane są jego dane  oraz informacje złożone przez niego w Zamówieniu.

PRODUKT - dostępny w Sklepie - rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu Aleja Kwiatowa

SKLEP - należy przez to rozumieć platformę sprzedażową www.sklep.alejakwiatowa.pl prowadzoną przez Usługodawce.

DZIEŃ ROBOCZY - jest to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI -usługa elektroniczna-  formularz umożliwiający załóżenie konta - znajduje się  na stronach sklepu alejakwiatowa.pl

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa elektroniczna,  formularz dostępny w Sklepie internetowym, dzięki któremu Klienci dokonują złożenie Zamówienia , poprzez dodanie produktów do koszyka elektronicznego oraz do wyboru określonych warunków Umowy sprzedaży w tym dostawy i metody płatności.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą Sklepu Internetowego

ZAMÓWIENIE - złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronach Sklepu będące w skutkach zawarciem Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą Sklepu.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827 ze zm.)

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawce do Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

NEWSLETTER - usługa elektroniczna - dystrybucja elektroniczna świadczona przez Usługodawce za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia szybkie i automatyczne otrzymywanie jej przez Usługobiorców, którzy wyrazili chęć korzystania z tej usługi. Cykliczne elektroniczne informacje o usługach, promocjach, nowościach i produktach.

 

1. OKREŚLENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI

1.1 Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę w postaci artykułów dekoracyjnych oraz mebli do domu i do ogrodu.

1.2. Cena każdego produktu podana jest przy opisie w polskich złotych i zawiera podatki. O łącznej kwocie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia również o kosztach dostawy oraz innych płatnościach - Klient informowany jest na stronach Sklepu internetowego  www.sklep.alejakwiatowa.pl w trakcie składania zamówień (również kiedy Klient wyraża wolę związania się Umową Sprzedaży).

1.3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu www.sklep.alejakwiatowa.pl (z wyjątkiem pkt. 12 skierowanego do przedsiębiorców).

1.4. Sprzedający/Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Dane osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie w oparciu o politykę prywatności  opublikowaną na stronach Sklepu internetowego http://www.sklep.alejakwiatowa.pl/content/2-polityka-prywatnosci. Posiadanie danych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane znajdują się pod opieką Usługodawcy ma wgląd w treść oraz ich aktualizacji.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WYMAGANIA TECHNICZNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

2.1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: KONTO, FORMULARZ, ZAMÓWIENIE oraz NEWSLETTER.

2.1.1. KONTO - profil Klienta/Usługobiorcy, korzystanie z niego jest możliwe po zarejestrowaniu się za pośrednictwem Formularza Rejestracji i zapisaniu go . W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie imienia nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, telefonu oraz hasła. Aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym Usługobiorca/Klient nie musi dokonywać rejestracji i zakładć KONTA. Usługa elektroniczna KONTO jest darmowa i świadczona jest przez czas nieokreślony. Usługobiorca/Klient może w każdej chwili usunąć swoje KONTO bez podania przyczyny za pośrednictwem przesłania drogą mailową na adres : sklep@alejakwiatowa.pl żądnie usunięcia Konta lub pisemnie na adres siedziby firmy : ul. Czarna Góra 20, Bojano 84-207 Koleczkowo

2.1.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA - zostaje utworzony w Sklepie Internetowym w momencie dodania pierwszego produktu z oferty do elektronicznego koszyka. Złożenie zamówienia następuje po wyborze dostawcy i formy płatności oraz potwierdzeniu zamówienia klikajć ZATWIERDŹ. W Formularzu zamówienia oprócz wyboru formy dostawy i metody płatności istotne jest również podane danych Klienta: Imie i nazwisko/Firma, adres do wysyłki, telefon, adres poczty elektronicznej, kod pocztowy, miejscowość, kraj, NIP - w przypadku firm oraz danych dotyczących zawieranej UMOWY SPRZEDAŻY - ilość i rodzaj produktów, sposób dostawy i płatności . Jest to usługa bezpłatna i jednorazowa, ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania składania zamówienia lub zatwierdzenia złożonego Zamówienia.

2.1.3 NEWSLETTER- usługa elektroniczna (reklamy i informacje ze Sklepu internetowego) dostępna po dodaniu adresu poczty elektronicznej w zakładce na stronie głównej Sklepu Internetowego. Newsletter może również otrzymywać Usługobiorca/Klient poprzez zaznaczenie okienka w trakcie zakładania Konta. Z opcji Newslettera można zrezygnować podczas wysłanie żądania na pocztę elektroniczną Sklepu : sklep@alejakwiatowa.pl lub przez wysłanie pisemnego żądania na adres: ul. Czarna Góra 20 Bojano, 84-207 Koleczkowo.

2.2. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych produktów z powszechnie dostępnego oprogramowania w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np. przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia , które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Klienta celem skorzystania ze Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie ze Sklepu.

2.4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i obowiązującymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Również dotyczy  zakaz wprowadzania treści o charakterze łamiących prawo.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. Warunkiem skorzystania z oferty Sklepu jest uprzednie zapoznanie się udostępnionym na stronie zasadami dokonywania zakupów oraz cennikiem Produktów (podane ceny w walucie polskich złotych z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.2. W celu zakupu Produktu dostępnego w Sklepie internetowym - Klient wybiera pozycję do koszyka elektronicznego korzystając z Formularza Zamówienia (zgodnie pkt. 2.1.2)

3.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta zgodnie z pkt. 3.2. regulaminu.

3.4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca Sklepu w ciągu 24h potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz przyjęcie do realizacji następuje w drodze informacji mailowej wysyłanej do Klienta na podany przy rejestracji adres poczty mailowej. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta o przyjęciu zamówienia - zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

3.5. Zamówienie jest realizowane w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w Sklepie. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy produktu nie ma na stanie. W takiej sytuacji Klient, który złożył zamówienie w Sklepie internetowym jest informowany drogą mailową lub telefoniczną.

3.6. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia w Sklepie Internetowym a także o kosztach Dostawy (opłatach za transport) oraz o innych kosztach - Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia  oraz w chwili wyrażenia przez Kliena woli zawarcia Umowy Sprzedaży. Dostawa zakupionych produktów odbywa się za pośrednictwem przesyłki kurierskiej - przesyłki za pobraniem i przesyłki opłaconej na podany adres dostawy w Formularzu zamówienia. Towar można również odbierać osobiście ze sklepu stacjonarnego w Gdyni - ul. Wójta Radtkego 36 Hala Targowa box nr 5 lub w siedzibie firmy Bojano 84-207 Koleczkowo, ul. Czarna Góra 20.

3.7. Zabezpieczenie, utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany przez niego adres mailowy potwierdzenia Zamówienia o którym mowa w pkt 3.4 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest zabezpieczona i utrwalona w bazie administracyjnej Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.8. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę oraz reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego ( z wyłączeniem pkt 6 i 7) Klient może składać pisemnie na adres siedziby: ul. Czarna Góra 20, Bojano, 84-207 Koleczkowo lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@alejakwiatowa.pl.

3.9. Odpowiedź na reklamacje przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie , nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia.

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1. Udostępnionymi sposobami płatności w Sklepie Internetowym Sprzedawcy są : płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność gotówką przy odbiorze osobistym, płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w mbanku 02 1140 2004 0000 3802 7342 9646, płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem systemu przelewy24.pl. Wszystkie aktualne sposoby płatności dostępne są na stronie Sklepu Internetowego w w zakładce "Płatności i Dostępność".

4.2. Rozliczenia transakcji płatności elektronicznych oraz kartą płatniczą prowadzone są za pośrednictwem przelewy24.pl DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , nr KRS0000306514, wysokość kapitału zakładowego 1 697 000, NIP 781-173-38-52.

4.3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji :płatności gotówką, płatności przelewem lub płatności elektronicznej albo kartą płatniczą , zobowiązany jest Klient do uiszczenia zapłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (złożenia Zamówienia).

4.4. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki, Klient jest zobowiązany do zapłaty przy odbiorze przesyłki u przewoźnika.

 

5. KOSZTY I SPOSOBY ORAZ TERMINY DOSTAWY I ODBIORÓW

5.1. Dostawa produktu odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5.2. Dostawa produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy jest odpłatna - wyjątkiem jest sytuacja kiedy Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Wszelkie koszty dostawy i pozostałe opłaty podane są w zakładce Sklepu Internetowego "Dostawa" oraz w trakcie składania Zamówienia, również w chwili wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Sprzedaży przez Klienta.

5.3. Odbiory osobiste są bezpłatne  dostępne pod adresem: ul. Wójta Radtkego 36, Gdynia Hala Targowa (box nr 5 Hala Łukowa) - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, w soboty od 9:00 do 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.4. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące formy dostawy produktów: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

5.5 Termin dostawy wynosi 5 Dni Roboczych - wyjątkiem jest podanie innego terminu dostawy przy opisie Produktu. Początek terminu dostawy do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru płatność przelewem lub płatności elektronicznych i kartą płatniczą to termin liczy się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub na koncie rozliczeniowym płatności elektronicznych Sprzedawcy. W przypadku przesyłki kurierskiej pobraniowej od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6. Termin dostępności Produktu przy odbiorze osobistym wynosi do 5 Dni Roboczych. O możliwości odbioru osobistego Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na adres poczty mailowej podanej w Formularzu Zamówienia. Bieg terminu gotowości do odbioru osobistego zależy od wyboru metody płatności i tak przy przelewach bankowych i płatnościach elektronicznych liczy się data księgowania na rachunkach bankowych i rachunkach transakcyjnych Sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności gotówką , od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  (dotyczy umów sprzedażowych zawartych do 24 grudnia 2014 roku)

6.1. Zakres i podstawa odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt nie związany z działalnościa zawodową lub gospodarczą , z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.)

6.2. Reklamacja - zawiadomienie o niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie żądania sposobu doprowadzenia  Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży  może zostać wysłana przez Klienta na adres siedziby: ul. Czarna Góra 20, Bojano 84-207 Koleczkowo lub zostać wysłana elektronicznie na adres poczty mailowej: sklep@alejakwiatowa.pl

6.3 Dla Klienta, który składa reklamacje zalecane jest podanie  w piśmie reklamacyjnym następujących wytycznych: Przyczyna i przedmiot reklamacji. Zażądania sposobu doprowadzenia Produktu do Umowy Sprzedaży, oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, swoich danych kontaktowych z dokładnym podaniem adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego. Brak złożenia reklamacji według powyższego wzoru nie dyskwalifikuje jej i nie wpływa na skuteczność, jest tylko propozycją dla Klienta w celu ułatwienia procesu Reklamacji.

6.4. Sprzedawca do wniesionej reklamacji ustosunkuje sie w terminie nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. Nie ustosunkowanie się Sprzedawcy w tym terminie do Reklamacji oznacza reklamację Klienta za zasadną.

6.5. W przypadku kiedy niezbędne jest dostarczenie produktu z tytułu ustosunkowania się Sprzedawcy  do reklamacji Klienta lub wykonania uprawnień Klienta z tytułu niezgodnoci Produktu z Umową Sprzedaży niezbędne może okazać się dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy pod adres: ul. Czarna Góra 20 Bojano, 84-207 Koleczkowo. Jeżeli dostarczenie Produktu nie jest możliwe (ze względu na jego rodzaj, zamontowanie i przeznaczenia) Klient obowiązany jest udostępnić Produkt  w miejscu w którym się znajduje po uprzednim uzgodnieniu terminu.

6.6 Udostępnienie Produktu o którym mowa w 6.5 nie ma wpływu na bieg terminu ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.

6.7. Wszelkie informacje dotyczące Reklamacji i zwrotów są dostępne w zakładce "Reklamacje, Zwroty" na stronie Skleu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE (dotyczy umów sprzedażowych zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

7.1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz zasady z tytułu wad fizycznych sprzedanego Produktu lub wad prawnych (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązującym prawie w tym w Kodeksie cywilnym.

7.2. Sposób  złożenia reklamacji przez Klienta jest dwutorowy. Drogą pisemną na adres: ul. Czarna Góra 20, Bojano, 84-207 Koleczkowo, lub elektronicznie na adres poczty: sklep@alejakwiatowa.pl

7.3. Dla Klienta, który składa reklamacje zalecane jest do podania w piśmie reklamacyjnym dokładny opis zaistniałej reklamacji tzn. informacji dotyczącej przedmiotu reklamacji, daty wystąpienia niezgodności i rodzaju. Zażądania sposobu doprowadzenia Produktu do Umowy Sprzedaży, oświadczeniu o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, swoich danych kontaktowych (Konsuemnta) z dokładnym podaniem adresu i telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. Brak powyższego sposobu złożenia reklamacji nie dyskwalifikuje jej i nie wpływa na skuteczność, jest tylko propozycją dla Konsuemnta w celu ułatwienia procesu Reklamacji.

7.4. Sprzedawca do wniesionej reklamacji ustosunkuje sie w terminie nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. Nie ustosunkowanie się Sprzedawcy w tym terminie do Reklamacji oznacza reklamację Klienta za zasadną.

7.5. W przypadku kiedy niezbędne jest dostarczenie produktu z tytułu ustosunkowania się Sprzedawcy  do reklamacji Klienta lub wykonania uprawnień Konsumenta z tytułurękojmi niezbędne może okazać się dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy pod adres: ul. Czarna Góra 20 Bojano, 84-207 Koleczkowo. Jeżeli dostarczenie Produktu nie jest możliwe (ze względu na jego rodzaj, zamontowanie i przeznaczenia) Klient obowiązany jest udostępnić Produkt po w miejscu w którym się znajduje po uprzednim uzgodnieniu terminu.

7.6.Udostępnienie produktu o którym mowa w 7.5 nie ma wpływu na bieg terminu ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Sprzedawcy usunięcia wadliwego Produktu i ponownego udostępnienia, zamontowania Produktu wolnego od wad lub też usunięcia wady - o któym mowa w art, 561(1) Kodeksu cywilnego.

7.7 Wszelkie informacje dotyczące Reklamacji i zwrotów są dostępne w zakładce "Reklamacje, Zwroty" na stronie Skleu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (umowy sprzedażowe zawarte do 24 grudnia 2014)

8.1.Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 10 dni kalendarzowych. Do zachowania terminowości wystarczy wysłanie oświadczenia drogą pisemną na adres: ul. Czarna Góra 20, Bojano 84-207 Koleczkowo lub na adres poczty elektroniczej: sklep@alejakwiatowa.pl. Wzór umowy jest dostępny na stronie Sklepu internetowego w zakładce Reklamacje, Zwroty. Konsument może wykorzystac ten wzór, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.2. Bieg terminu 10 dni kalendarzowych liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od momentu daty wydania Produktu, a gdy umowa świadczenia dotyczy Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.3 W przypadku kiedy Klient odstąpi od umowy - umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Przedmiot świadczeń między stronami ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie w terminie do 14 dni kalendarzowych. W przypadku dokonania przedpłat przez Klienta należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8.4. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu na wskazanych przez Klienta numer rachunku bankowego, chyba, że Klient wskaże inny sposób. Klient może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: ul. Czarna Góra 20, 84-207 Bojano Koleczkowo.

8.5. Prawo do odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku: świadczenia usług za zgodą Konsumenta , przed upływem terminu o którym mowa pkt. 8.1. i 8.3., nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach danych informatycznych po usunięciu przez Klienta oryginalnego opakowania, Umów dotyczących świadczeń, których cena i wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą., świadczeń, które ze względu na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub ulegają szybkiemu zepsuciu, dostarczenia prasy, usług w zakresie gier hazardowych.

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (umowy sprzedażowe zawarte od 25 grudnia 2014 roku)

9.1. Klient, który zawarł umowę na odległość może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

9.2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że Klient podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle go na wskazany adres Sprzedającego: Funkia Agnieszka Chojniak 84-207 Koleczkowo ul. Czarna Góra 20 lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres: sklep@alejakwiatowa.pl. Formularz Odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Reklamacje, Zwroty".

9.3 Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpienia od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób o ile wyraża on wolę Klienta w sposób ostateczny.

9.4 Bieg terminu Odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla umowy, w której Sprzedawca wydaje produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności  (Umowa sprzedaży)- od objęcia w posiadanie Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które dostarczane są w częściach, osobno-  od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Produktu z partii lub częściowo wysyłanych przez Sprzedawcę, albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu.  Dla pozostałych umów od dnia zawarcia Umowy.

9.5. Sprzedający w przypadku wykonania przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy zwraca Klientowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o Odstąpieniu od umowy - wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu z zastrzeżeniem pkt. 9.9 i 9.10 niniejszego paragrafu.

9.6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba , że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się  ze zwrotem płatności do Klienta z chwilą otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

9.7.Klient ma obowiązek niezwłocznie w terminie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania ważności terminu wystarczy odesłać Produkt przez Klienta pod adres: ul. Czarna Góra 20 84-207 Bojano, Koleczkowo.

9.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.9.Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

9.10. Jeżeli Kilent wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.11. W przypadku Produktu będącego usługą, której termin wykonywania rozpoczął się przez Klienta przed upływem terminu od odstąpienia od Umowy, Klient który korzysta z prawa odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.  Jeżeli cena lub wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.12. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

9.13. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów:

9.13.1 jeżeli Sprzedawca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed świadczeniem usługi , że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę straci on prawo odstąpienia od umowy

9.13.2. cena lub wynagrodzenie zależy od wahań cen na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

9.13.3. przedmiotem świadczenia jest Produkt niefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący jego zindywidualizowanym potrzebom.

9.13.4. przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

9.13.5. przedmiotem umowy jest produkt dostarczany w zapieczetowanym opakowaniu , którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.13.6. przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9.13.7. przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku nad którym Sprzedawca nie ma kontroli.

9.13.8. Klient wyraźnie zażądał aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te , których wykonania zażądał Klient, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji , prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do innych usług lub Produktów.

9.13.9 przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po doręczeniu.

9.13.10 dostarczenie dzienników, periodyków, czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

9.13.11. zawartej w drodze aukcji publicznej.

9.13.12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, inych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9.13.13. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

 

10.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

10.1. Informacje dotyczące skorzystania przez Klienta Sklepu Internetowego pozasądowych sposobów rozwiązywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń oraz zasady dostępu do procedur z tym związanych dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsuemntów, Organizacji Społecznych do których zadań należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod poniższym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta:

http://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php

http://www.uokik.gov.pl/struktura_i_kontakt.php

10.2. Klient posiada poniższe możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodznia roszczeń:

10.2.1. Zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego o którym mowa w art. 37 Ustawy z dn. 25 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działań stałych polubownych Sądów Konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych Sądów Konsumenckich ( Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1214).

10.2.2. Możliwość zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Sprzedawcą . Szersze informacje dostępne są w siedzibach  oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.2.3 Skorzystanie z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą poprzez powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań należy ochrona Konsumentów. Federacja Konsumentów tel. 800 007 707, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,2,1.html.

 

12. PRZEDSIĘBIORCY

12.1. Przedsiębiorcy to Klienci i Usługobiorcy nie będący Konsumentami

12.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży  Klientowi nie będącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienia od Umowy Sprzedaży może nastąpic bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sklepu Internetowego Sprzedawca ma prawo ograniczyć formy płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części niezależnie od wybranego modelu płatności  oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży

12.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawce Produktu przewoźnikowi na Klienta nie będącego Konsumentem przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo utraty i uszkodzenia przypadkowej Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

12.5. Klient nie będący konsumentem jest obowiązany zbadać przesyłkę po otrzymaniu ją od przewoźnika w czasie i sposób przyjety przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi , że podczas przesyłki Produkt uległ ubytkowi lub uszkodzeniu obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

12.6. Zgodnie z art. 558 par.1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

12.7 W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

12.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży , nie więcej jednak niż do kwoty 1000 zł . Usługodawca/Sprzedawca podnosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne  z chwilą zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconej korzyści  w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.

12.9. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku między Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą nie będącym Konsumentem rozstrzyga właściwy sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie Internetowym i stanowi integralną część zawieranej Umowy z Usługobiorcą/Klientem. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w zakładce:

13.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu z przyczyn: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw.

13.3. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych  - KONTO, NEWSLETTER itp zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 (1) Kodeksu cywilnego. To znaczy Usługobiorca został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych. W wypadku kiedy zmiana Regulaminu wiązałaby się z wprowadzeniem opłat Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

13.4. W przypadku Umowy Sprzedaży  których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

13.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U.1997 nr 133 poz.883). Dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) oraz  ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży z konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.)

  

Produkt dodany do listy życzeń

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).